حرکت امام حسین (ع) از مکه به عراق

 

در این روز در سال 60 ه‍ امام حسین (ع) از مکه متوجه عراق شدند و این قول مشهور بین محدثین و ارباب مقاتل است.[1] بنابر قولى آن حضرت در روز نهم از مکه به طرف عراق حرکت فرمودند.[2]