توطئه ترور امام حسین (ع)

 

در این روز در سال 60 هجرى به دستور یزید لعین سى نفر از شیاطین بنى امیه از شام براى دستگیرى و یا کشتن امام حسین (ع) به بهانه حج وارد مکه شدند.[1]