در برخی از منابع تاریخی آمده است که امام حسین (ع) فرزندی به نام «عُمر» داشت که همراه برادرش امام سجاد (ع) همراه کاروان در مجلس یزید بود.[1] سن او هفت سال یا چهار سال گزارش شده است.[2]

برخی گفته‌اند نام این فرزند امام حسین (ع) عَمرو بوده[3] نه عُمَر که طبق این نقل، امام حسین (ع) فرزندی با نام عُمَر نداشت.

در هر حال، نقلی از شهادت عمر یا عَمرو در کربلا وجود ندارد.