برخی روضه‌ها مطرح می‌شود که روز عاشورا تا رکاب اسب امام حسین (ع) خون جمع شده بود؛ در مورد جمع‌شدن خون تا رکاب اسب امام حسین (ع)، مستندی در منابع حدیثی و تاریخی معتبر وجود ندارد و سزاوار است افرادی که به فعالیت ارزشمند مداحی مشغول‌اند، سخنان و روضه‌های خود را با استفاده از منابع مستند ارائه کنند.