اول ماه رمضان

 

در شب اول ماه مبارک رمضان غسل و زیارت امام حسین (ع) وارد شده است.[1]