زیارت امام حسین (ع)

 

در شب 15 رجب و روز آن زیارت امام حسین (ع)[1] و همچنین زیارت مشاهد مشرفه معصومین (ع)[2] مستحب است.