خونین شدن ریشه هر گیاهى

 

که از زمین کشیدند، از مصیبت عظماى آن روز.