رأس مطهر امام حسین (ع) در کوفه

 

عصر عاشورا رأس مطهر و نورانى امام حسین (ع) را توسط خولى بن یزید اصبحى ملعون حمید بن مسلم ازدى به کوفه فرستادند.[1]