آمدن لشکر تازه نفس به کربلا

 

در این روز لشکر مجهزى به دستور ابن زیاد از کوفه وارد کربلا شد، و شمر نامه ابن زیاد را آورد.[1]