مشخصات شعر

اقیانوس آرام

 

دوتا بازو به دنیا آمده، نامش اباالفضل است

دوتا ابرو که وقت رزم، پیغامش اباالفضل است

 

به وقت رزم قاسم از رجز‌های علی اکبر

اگر وامی گرفته، ضامن وامش اباالفضل است

 

همان که خلقاً و خلقاً شده مانند پیغمبر

علی اکبری که نسخۀ خامش اباالفضل است

 

علی در ضربه‌های مستقیمش چون حسین است و

علی در ضربه‌های نا به هنگامش اباالفضل است

 

حسین بن علی خاصیت خاصش علی اصغر

حسین بن علی خاصیت عامش اباالفضل است

 

اباالفضل است معنای ابوالقربه به وقت صلح

و عباس است شیر، آن شیر که رامش اباالفضل است

 

فرات، این فالگیر کهنه، چون بر عکس شد در خود

خودش هم دیده که عکس ته جامش اباالفضل است

 

شبیه تو، شبیه او، میان مردمان من هم

کسی را می شناسم، کل اسلامش اباالفضل است

 

اگر کوهی به دریا تکیه دارد در دل شیعه است

که زینب نیز اقیانوس آرامش اباالفضل است

 

اقیانوس آرام

 

دوتا بازو به دنیا آمده، نامش اباالفضل است

دوتا ابرو که وقت رزم، پیغامش اباالفضل است

 

به وقت رزم قاسم از رجز‌های علی اکبر

اگر وامی گرفته، ضامن وامش اباالفضل است

 

همان که خلقاً و خلقاً شده مانند پیغمبر

علی اکبری که نسخۀ خامش اباالفضل است

 

علی در ضربه‌های مستقیمش چون حسین است و

علی در ضربه‌های نا به هنگامش اباالفضل است

 

حسین بن علی خاصیت خاصش علی اصغر

حسین بن علی خاصیت عامش اباالفضل است

 

اباالفضل است معنای ابوالقربه به وقت صلح

و عباس است شیر، آن شیر که رامش اباالفضل است

 

فرات، این فالگیر کهنه، چون بر عکس شد در خود

خودش هم دیده که عکس ته جامش اباالفضل است

 

شبیه تو، شبیه او، میان مردمان من هم

کسی را می شناسم، کل اسلامش اباالفضل است

 

اگر کوهی به دریا تکیه دارد در دل شیعه است

که زینب نیز اقیانوس آرامش اباالفضل است

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×