مرگ آخرین خلیفه بنی امیه


در این روز در سال 133 ه‍ مروان بن محمد بن مروان بن حکم معروف به مروان حمار آخرین خلیفه بنى امیه کشته شد و دولت هزار ماهه بنى امیه منقرض شد.[1]
بعد از قیام بنى عباس به ریاست سفاح، عبد الله بن على عموى خویش را براى جنگ با مروان فرستاد. مروان به بوصیر که نواحى فیوم در مصر بود گریخته بود، در طول مسیر هر کس از بنى امیه را که می‌دیدند می‌کشتند. در کنار نهر اردن جماعت بسیارى را کشتند و روى آن‌ها سفره انداختند و غذا خوردند. عبد الله عموى سفاح گفت: «هر چه انجام دهیم تلافى روز شهادت حسین بن على (ع) نمی‌شود».
از آنجا عده‌ای را همراه با عمر بن اسماعیل براى دفع شر مروان فرستاد. در بوصیر مروان را در کلیسایى سر بریدند و زبان او را قطع کردند و زبانش را گربه‌ای خورد. جالب اینکه روز قبل مروان زبان غلامى را قطع نموده بود و همان گربه خورده بود. سپس زن و بچه او را اسیر کرده نزد سفاح فرستادند. بعضى این واقعه را در 21 این ماه ذکر کرده‌اند.[2]