نزول قرآن

 

شب نزول قرآن است[1] و به قولى در شب 24 ماه رمضان بوده است.[2]