ابتداى بیمارى پیامبر (ص)[1]

 

بیمارى پیامبر (ص) که منجر به رحلت آن حضرت شد از نیمه ماه صفر آغاز شد.