قتل ابن زیاد

 

ابن زیاد در روز عاشوراى سال 67 ه‍ به فرمان مختار به جزاى ظاهرى اعمالش رسید و کشته شد.[1] حصین بن نمیر و جمعى از قتله امام حسین (ع) نیز همراه ابن زیاد به قتل رسیدند.[2]
ابن زیاد ملعون به دست ابراهیم پسر مالک اشتر نخعى کشته شد، و سر نحسش را براى مختار فرستادند. مختار هم سر او را براى امام زین العابدین (ع) فرستاد. هنگام وارد کردن سر ابن زیاد حضرت مشغول غذا خوردن بودند. لذا سجده شکر به جاى آورده فرمودند: «روزى که ما را بر ابن زیاد وارد کردند غذا مى خورد. من از خدا خواستم که از دنیا نروم تا سر او را در مجلس غذاى خود مشاهده کنم ، همچنان که سر پدر بزرگوارم مقابل او بود و غذا مى خورد. خداوند به مختار جزاى خیر دهد که خونخواهى ما را نمود». سپس حضرت به اصحاب خود فرمود: همه شکر کنید.