در خواست تأخیر جنگ از سوى امام حسین (ع)

 

در عصر تاسوعا امام (ع) براى به تعویق انداختن جنگ یک شب دیگر مهلت گرفتند.[1]
چون عمر سعد لشکر را آماده جنگ با امام (ع) نمود و معلوم شد که قصد جنگ دارند، حضرت به برادرش عباس (ع) فرمود تا یک شب دیگر مهلت بگیرد. آنها در ابتدا قبول نکردند، ولى بعد قبول نمودند که شبى را صبر کنند.[2]