فتواى شریح قاضى به قتل امام حسین (ع)

 

در این روز از سال 61 ه‍ ابن زیاد با استناد به فتوایى که از شریح قاضى گرفته بود، در مسجد کوفه خطبه خواند و مردم را به کشتن امام حسین (ع) تحریک کرد.[1]