اسرای کربلا چندم محرم از کربلا به سمت شام حرکت کردند؟

 

طبق نقل کتابهای تاریخی و مقاتل، کاروان اسراء کربلا در روز یازدهم محرم از کربلا حرکت کرده و در روز دوازدهم به کوفه وارد شدند و در روز نوزدهم محرم از کوفه به سوی شام حرکت کردند و در روز اول صفر به شام وارد شدند.[1]

 

[1] محمد باقر ملبوبی، الوقایع و الحوادث، ج 4، ص 114.