من همن کلاغ آخر قصه‌ام که به خانه‌اش نرسیده...
و تو همان (یکی بود) اول قصه‌هایی...
و در پاسخ سوال( خانه ی دوست کجاست؟)
دل داد می زند کربلا و اشک خاک را گِل می‌کند...
سلامی از کلاغ رو سیاه به درمان تمام غصه‌ها