ما با صفر شما سفر کردیم تا حریم سراسر سربلندیتان.
دو ماه سر این سفره مهمان بوده‌ایم، سر پل صراط دست محبت بر سر ما بگذار آقا جان
ما پارچه‌های سیاه را جمع می‌کنیم، شما هم رو سیاهی ما را جمع می‌کنی؟
رو سفیدمان کن آقاجان
ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم
السلام علی الحسین