قرار ما روزهای دوشنبه!
فکر کن یک روز در هفته مهمان دوست باشی...
چه طلوعی می کند خورشید آن روز!

نسیم، عطر تو را صبح با خودش آورد
و گفت: روزی عشاق با خداوند است [1]

 


[1] قاسم صرافان