امام مهربانم ، با همه ی نداشتن هایم مهمان شما شده ام .
کاش می شد من هم از یاران شما باشم !
یا سیدی و مولای ادخلنی فی حزبک و زمرتک

آقا و سرور من ، مرا هم درگروه خود به شمار آورید . . .