سحر دوشنبه، نسیم نام شما، از خاک بلندم می کند تا آستانه ی آسمان....
و من دلخوشم به روزی که مهمان شما هستم!


میان روشن و خاموش آسمان، هر روز
خوشم به ذکر سلامی به درگهت، ارباب