بیعت با امام مجتبى (ع)

 

در این روز مردم پس از شهادت امیرالمؤمنىن (ع) با امام حسن (ع) بیعت کردند.[1]