به گزارش خبرگزاری رویترز، این رقم برابر با جمعیت لندن پایتخت انگلیس است.
سازمان امور آوارگان سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب افزود: جنگ در سوریه باعث آواره شدن 7 میلیون و 200 هزار نفر در داخل مرزهای این کشور شده است.
این در حالی است که نزدیک به سه میلیون و 300 هزار نفر از شهرهای مختلف این کشور نیز به خارج گریخته اند.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در ادامه گزارش خود نوشت: در عراق نیز یک میلیون و 900 هزار نفر بدنبال جنایات داعش خانه های خود را رها کرده به شهرهای دیگر گریخته اند.
حدود 200 هزار نفر از مردم این کشور نیز به خارج از عراق مهاجرت کرده اند.