در فیلم رستاخیز، زمانی که سپاه عمر بن سعد، آب را بر روی امام بستند، سکانسی نشان می‌دهد که حفص پسر عمر بن سعد، مشک آبی را به سمت اصحاب امام حسین (ع) آورد. اما سپاه امام با تندی با او برخورد کردند و گفتند ما به آبی که شما برای ما بیاورید احتیاج نداریم و مشک آب را به سمت خود حفص بن عمر پرتاب کردند که به زمین افتاد و آب بر زمین روانه شد.

آیا این موضوع سندیت تاریخی دارد؟ آیا واقعا دشمنان امام برای او مشک آبی آوردند و اصحاب امام آن مشک را رد کردند؟ آیا با وجود تشنگی زیادی که در بین اصحاب و اهل بیت امام حسین (ع) بود، رد کردن این آب درست بود؟

برای پاسخ به این سوالات به مقاله زیر مراجعه کنید.

آیا امام حسین در روز عاشورا آبی که برایشان آوردند رد نمودند؟