مثل یک بی قرار
مثل یک چشم انتظار
می‌شمارم روز و شب را تا محرم، تا ح س ی ن
محرمی که شروع فصل پنجم زندگی است...
فصلی خارج از چهار فصل زندگی معمولی!