دست به دست نسیم که بدهی، فاصله ها کوتاه می شود.
چشم هایت را که باز کنی، روبری حرم ایستاده ای.
بفرما، این دوشنبه، این تو و این میزبان امروز!
السلام علیک یا اباعبدالله