سوال: آیا لخت شدن در مجالس عزاداری جایز است؟

جواب:  اشکال ندارد.


سوال: حکم سیاه پوشی برای امام حسین (ع) چیست؟

جواب:  اشکال ندارد.


سوال: استفاده از آلات موسیقی در مجالس عزاداری (مانند طبل و سنج و...) چه حکمی دارد؟

جواب: طبل و سنج رو آقا جایز دانسته اند ولی دیگر آلات موسیقی خیر.


سوال: حکم هروله کردن و بالا و پایین پریدن، در مجلس عزاداری چیست؟

جواب: اشکال ندارد.


سوال: آیا سینه زدن، لطمه زدن و آسیب رساندن به بدن برای امام حسین (ع) جایز است؟ 

جواب: اشکال ندارد.


سوال: حکم تعزیه چیست؟ آیا شبیه سازی به ائمه جایز است؟ 

جواب: اگر چهره بزرگان، مانند امام حسین، حضرت عباس و حضرت زینب نمایش داده نشود، جایز است.