دل مرغی است در قفس؛
در زندان روزمرگی ها
و تو شاه کلید نجاتی
این شب جمعه ای در قفس را باز کن
بگذار دور سرت بگردم!
سلام باب نجات!