تو خورشید
من زمین
این خسوف و کسوف بینمان را بردار
حسین جان!
می‌خواهم این شب جمعه ای دورت بگردم!