یکی بود، یکی نبود.

عصر روز دهم که شد، دیگر هیچ‌کس نبود.