مجلس یزید

 

در این روز بنابر نقلى اسراى آل رسول را وارد مجلس یزید کردند.[1] جا دارد فکر کنیم چه کسانى را با چه حالتى وارد بر چگونه مجلسى کردند؟