وارد کردن سر مطهر امام حسین (ع) به شام

 

بنى‌امیه این روز را به خاطر ورود سر مطهر امام حسین (ع) به شام عید قرار دادند.[1]