رسیدن کاروان اسرا به شام

 

در این روز اسراى اهل بیت (ع) به حوالى شام رسیدند. ابراهیم بن طلحه بن عبدالله جلو آمد و به امام زین‌العابدین (ع) نزدیک شد، و کینه‌هایى که از جراحت شمشیرهاى جنگ جمل در سینه ذخیره کرده بود ظاهر ساخت و به حضرت گفت: دیدى غلبه با کیست؟ حضرت فرمود: اگر مى‌خواهى بدانى غالب کیست صبر کن تا هنگام نماز اذان و اقامه بگو، آن وقت مى‌دانى آوازه چه کسى تا قیامت باقى است.[1]