روز عرفه 

 

درشب و روز عرفه[1] زیارت امام حسین (ع) مستحب است چه اینکه خداوند ابتدا به زوار امام حسین (ع) نظر می کند زیرا همه حلال زاده اند، و بعد به زواربا معرفت خویش درعرفات نظرمی کند.[2]