مولاجان! بنا بود در این ایام، با فیلمبرداری فیلم سینمایی ثارالله، تصویرگر کاروان تو باشیم.

با آنکه تمام مقدمات فراهم شده بود، بدلیل برخی مشکلات از این مهم باز ماندیم تا زمانی که تو بخواهی.

 اما اگر غرض از با تو زیستن و با تو بودن است، ما را چه باک.

به نیت تمام آنانی که قدمی برداشتند، هرچند کوچک، و یاریم کردند و پایدار مانده اند تا به عهد خود وفا کنند و تصویرگر کاروان تو باشند،

در این مجال، دست بر قلم بردم و بر آن شدم، تا از هفتم ذیحجه با کاروان تو همسفر شویم تا اربعین. 

ای که گذشته و حال و آیندۀ جهان از چشمۀ وجود تو جوشید، این قلم شکسته نتواند که در رثای تو نویسد.

عذر تقصیر بپذیر و قلب ما را به نور معرفتت منوّر فرما.

 

توضیح:

1- روز شمار وقایع در این نوشتار، جز در موارد خاص، مانند خروج امام(ع) از مکه، تاسوعا، عاشورا و ... با توجه به گوناگونی روایات و شیوۀ نگارش، به معنی شرح وقایع اتفاقیه آن روز نبوده و تنها برای توالی در همراهی با کاروان استفاده شده است.

2- در بخش های مختلف متن پیش رو، از عموم تواریخ و مقاتل استفاده شده، اما این نوشتار بنا ندارد مقتل بگوید و یا تاریخ نگاری کند.

3- این متن دستان خالیم را فریاد می کند، فریاد از سر سوز، و فغان از عمق جان. آن را ننوشته ام، به آن زیسته ام.

 

 

مطالب این قسمت هر روز به روزرسانی خواهد شد:

هفتم ذی الحجه | هشتم ذی الحجه | نهم ذی الحجه | دهم ذی الحجه | یازدهم ذی الحجه | دوازدهم ذی‌الحجه | سیزدهم ذی الحجه | چهاردهم ذی الحجه | پانزدهم ذی الحجه | شانزدهم ذی الحجه | هفدهم ذی الحجه | هجدهم ذی الحجه | نوزدهم ذی الحجه | بیستم ذی‌الحجه | بیست و یکم ذی الحجه | بیست و دوم ذی الحجه | بیست و سوم ذی الحجه | بیست و چهارم ذی الحجه | بیست و پنجم ذی الحجه | بیست و ششم ذی الحجه | بیست و هفتم ذی الحجه | بیست و هشتم ذی الحجه | بیست و نهم ذی الحجه | سی ام ذی الحجه | اول محرم | دوم محرم | سوم محرم | چهارم محرم | پنجم محرم | ششم محرم | هفتم محرم | هشتم محرم | تاسوعا | عاشورا | یازدهم محرم | دوازدهم محرم | سیزدهم محرم | چهاردهم محرم | پانزدهم محرم | شانزدهم محرم | هفدهم محرم | هجدهم محرم | نوزدهم محرم | بیستم محرم | بیست و یکم محرم | بیست و دوم محرم | بیست و سوم محرم | بیست و چهارم محرم | بیست و پنجم محرم | بیست وششم محرم | بیست و هفتم محرم | بیست و هشتم محرم | بیست و نهم محرم | اول صفر | دوم صفر | سوم صفر | چهارم صفر | پنجم صفر | ششم صفر | هفتم صفر | هشتم صفر | نهم صفر | دهم صفر | یازدهم صفر | دوازدهم صفر | سیزدهم صفر | چهاردهم صفر | پانزدهم صفر | شانزدهم صفر | هفدهم صفر | هجدهم صفر | نوزدهم صفر | اربعین

 

 

 


**برای نوشتن این متون از منابعی که در قسمت پی نوشت آمده استفاده شده است.