اجرای پرده خوانی به دو زبان فارسی و انگلیسی که در برج میلاد برگزار شد.