محاصره شهرهای شیعه نشین «فوعه» و «کفریا» در استان «ادلب» سوریه ادامه دارد.

گروه های تکفیری در روزهای اخیر منازل شیعیان این دو شهر را با صدها خمپاره و موشک هدف قرار دادند که به مجروحیت تعدادی از اهالی این شهرها منجر شد.

در این حمله موشکی تکفیری ها، ده ها منزل در این دو شهر آسیب مادی دیدید که تعدادی از آنها دیگر قابل سکونت نیست.

همچنین دایره محاصره شهرهای فوعه و کفریا از سوی گروه های تکفیری تنگتر شده و کمبود مواد غذایی، دارو و حتی آب سالم به یک مشکل جدی در این دو شهر شیعه نشین مبدل شده است.

بیماران این دو شهر شیعه نشین از کمبود امکانات، دارو و عدم امکان سفر به شهرهای دیگر رنج می برند و هر چند وقت یک بار یکی از این بیماران به این دلایل جان خود را از دست می دهد.

شهرهای فوعه و کفریا از پنج ماه پیش و پس از اشغال شهر ادلب به محاصره گروه های تکفیری درآمده است.

گروه های تکفیری در این مدت بارها سعی کرده اند که این دو شهر شیعه نشین را به اشغال خود دربیاورند، اما با مقاومت مردم این دو شهر، تکفیری ها در رسیدن به هدف خود ناکام ماندند.