به نقل از برخی منابع عربی، یکی از ماموران اداره اوقاف جعفری در اقدامی اهانت آمیز، در مناره جنوبی مسجد جامع «رأس رمان» را شکسته و پرچمهایی که بر این مناره نصب شده بود، پایین کشید.

این مامور اداره اوقاف پرچم امام حسین(علیه السلام) را از سمت شمالی پایین کشید، ولی نتوانست در ابتدا پرچم سمت جنوبی مناره را پایین بکشد. بنابراین دستور به شکستن در مناره داد.

مردم منطقه رأس رمان بحرین اقدام اداره اوقاف جعفریه به شکستن در جنوبی مناره مسجد جامع این منطقه را محکوم کرده و این اقدام را شنیع خواندند.

مردم منطقه، رئیس اوقاف جعفری را مسئول هتک حرمت به مساجد دانستند.