ناصرالدین شاه قاجار ارادتی خاص به اهلبیت مخصوصا حضرت سیدالشهداء علیه السلام داشت و در ایام محرم سبیلها را آویزان و هیبت عزا میگرفت.در ایام محرم اهمیت خاصی به تعزیه ها و  روضه ها میداد.

ناصرالدین شاه اهمیت خاصی برای مرجعیت شیعه قائل بود که نمونهء آن را میتوانید در عکس العمل او نسبت به تحریم فتوای تنباکو توسط میرزای شیرازی رحمه الله علیه جستجو کنید.