بازاری در شهر دمشق که نزدیک مسجد جامع شهر بوده و بقایای آن امروز به نام بازار حمیدیه معروف است. نقل کرده‌اند که پس از حادثه عاشورا، ابن زیاد خاندان حضرت سیدالشهداء (ع) را اسیر کرد و آنان را از کوفه به شام فرستاد. یزید دستور داد تا شهر شام را تزئین و چراغانی کنند و اهل بیت امام حسین (ع) را در کوچه و بازار بگردانند. بازار شام از جمله مکان هایی بود که اسرای کربلا را از میان آن عبور دادند. هنگام عبور کاروان اسیران ، جمعیت فراوانی برای مشاهده در دو طرف این بازار صف کشیده بودند. 
این بازار امروزه حدود پانصد متر طول و ده متر عرض داشته و در دو طبقه ساخته شده که تاریخ بنای آن به عصر عثمانی می‌رسد. ابتدای بازار شام یک خیابان پهن واقع در غرب بازار و پایان آن محوطه مقابل مسجد اموی است. فاصله آخرین ستون تا محوطه مقابل در غربی مسجد اموی حدود سی متر است و ظاهرا اسرای کربلا از همین در اصلی مسجد اموی وارد شده‌اند.