یکی از سئوالاتی که در پیاده روی اربعین حسینی از سوی زائران مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان از این فرصت معنوی به خوبی استفاده و این حرکت عظیم را به جهانیان مخابره کنیم.

در این گزارش شیوه‌های برقراری اینترنتی را برای زائران عزیز بازگو می‌کنیم تا افزون بر بهره‌بری از این فرصت بزرگ، بتوانند این حرکت را برای همه جانیان به نمایش بگذارند.

این گزارش می‌افزاید، در کشور عراق سیم‌کارت‌های مختلف تلفن همراه وجود دارد که خدمات اینترنتی را همچون شرکت‌های ایرانی به صورت هفته‌ای و روزانه ارائه می‌کنند. یکی از این شرکت‌ها ﺁﺳﯿﺎﺳﻞ است که خدمات اینترنت این شرکت در یک هفته ۷۵۰ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ است و هزینه آن هم ۷۰۰۰ ﺩﯾﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍقی می‌باشد و شیوه ﻓﻌﺎﻟﺴﺎﺯﯼ آن هم ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻋﺪﺩ ۲ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ۳۰۶۵ است.

اما خدمات اینترنتی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ ﺁﺳﯿﺎﺳﻞ با: ۱۵ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ۱۵۰۰ ﺩﯾﻨﺎﺭ و شیوه ﻓﻌﺎﻟﺴﺎﺯﯼ آن هم ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻋﺪﺩ ۱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ۳۰۶۵ است.

ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ ﺯﯾﻦ ﻋﺮﺍﻕ نیز ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ۳۰ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را به قیمت ۳۰۰۰ ﺩﯾﻨﺎﺭ عرضه می‌کند که ﻓﻌﺎﻟﺴﺎﺯﯼ آن هم ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻋﺪﺩ ۱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ۲۱۷۷۷ است و ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ ﺯﯾﻦ ﻋﺮﺍﻕ، : ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ۲۵۰ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ+۲۵۰ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ‏ (۱ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺗﺎ۸ﺻﺒﺢ ‏) ۵۲۵۰ﺩﯾﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﯽ و شیوه ﻓﻌﺎﻟﺴﺎﺯﯼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻋﺪﺩ ۲ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ۲۱۷۷۷ است.

ﻧﮑﺘﻪ: ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻧﺠﻒ ﺍﺷﺮﻑ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎﺩه ﺭﻭﯼ ﻭ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.

ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺩﺭ ﺣﺪﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﺯﻫﻢ BTS ﻫﺎﯼ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺯﺍﺋﺮ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﻟﯽ ﺑه هرﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻻ ﻣﯿ‌ﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ ﺁﺳﯿﺎﺳﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.