در ادامه تصاویری از این مراسم‌ها مشاهده خواهیم کرد: