شب عاشورا،

هیچ مجلس روضه‌ای نرفت.

کنار گهوارۀ نوزادش نشست،

تا صبح به او زل زد و اشک ریخت.