خبر شهادت امام حسین (ع) در مدینه و شام

 

ابن زیاد به مدینه و شام نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین (ع) را منتشر ساخت.[1]