اسراى اهل بیت (ع) در زندان کوفه

 

پس از مجلس شوم ابن زیاد، اهل بیت (ع) را با غل و زنجیر وارد زندان کوفه نمودند. [1]