خیمه‌گاه حسینی بعد از انجام عملیات مرمت و بازسازی اکنون  جلوه زیبا و تماشایی یافته است.