به گزارش کرب‌و‌بلا، در تعدادی از منابع تاریخی، روایت گوناگونی نقل شده است که براساس آن، وقتی امام علی در مسیر خود به سمت صفین یا در مسیر بازگشت خود از آنجا، به دشت کربلا رسید واقعه عاشورا را پیشگویی کرد. از جمله «نصر بن مزاحم» به سند خود از حسن بن کثیر، از پدرش نقل کرده است زمانی که امام علی (ع) به کربلا رسید، در آن توقف نمود. به ایشان گفتند: «اینجا کربلاست». امام فرمود: «ذات کرب و بلاء». سپس با دست خود به نقطه‌ای اشاره کرد و گفت: «ها هنا موضع رحالهم و مناخ رکابهم». سپس به نقطه دیگری اشاره کرد و فرمود: ها هنا مهراق دمائهم».

او همچنین از هرئمه بن سلیم روایت کرده است که در مسیر جنگ صفین، با امیر المومنان (ع) به کربلا رسیدیم. پس از آن که به امامت ایشان نماز خواندیم، امام خاک کربلا را بویید و گفت: «واها لک ایتها التربه، لیحشرن منک قوم یدخلون الجنه بغیر حساب».

شیخ صدوق نیز در امالی خود، روایت مفصلی را از ابن عباس نقل کرده است که بر اساس آن، زمانی که آنها در مسیر جنگ صفین به همراهی امام علی (ع) به منطقه نینوا رسیدند، امام (ع) رویای خود را درباره شهادت امام حسین (ع) در کربلا، برای ابن عباس شرح داد و بسیار گریست. شبیه این روایت، در تعداد دیگری از منابع شیعه از جمله ارشاد شیخ مفید و الهدایه حسین بن حمدان خصیبی نیز نقل شده است.

سلمان آل طعمه اشاره کرده است که در بازار سراجین (به موازات خیابان علی اکبر) مقامی منسوب به امام علی (ع) وجود داشته است که محل توقف و نماز خواندن ایشان همراه با لشگر خود، در مسیر بازگشت از یکی از جنگ‌هایشان به شمار آمده است. عامر الکربلایی نیز به وجود این مقام، اشاره کرده است. اما نگارنده کتاب زیارتگاه‌های عراق از وضعیت فعلی این مقام اطلاعی به دست نیاورد.