به گزارش کرب‌و‌بلا فیلمی از حال و هوای کربلا در روز عرفه امسال در ادامه به نمایش گذاشته شده است.