به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، تصویر زیر مربوط به اتوبوسی دو طبقه در یکی از خیابان های لندن است؛ بر روی این اتوبوس نوشته شده:

امروز، روزی است که حسین علیه السلام برای دفاع از حقوق شما ایستاد.

 

65.jpg